...

U Sarajevu održan seminar „Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“

U četvrtak, 23.10.2014. godine u Sarajevu u prostorijama hotela Europa održan je seminar „Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“. Seminar je organizovan u okviru projekta “Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizatori seminara bili su Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Seminaru je prisustvovalo 35 učesnika, uglavnom iz akademske zajednice (rektori, dekani, profesori i direkotri visokoh škola)  koji su iskazali interesovanje za jačanje integriteta borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju. Seminar je pobudio veliko interesovanje medija kako u Bosni i Hercegovini tako i u susjednim zemljama, o čemu nam svjedoče vijesti o održavanju seminara na preko 20 web portala u BiH, kao i vijesti o seminaru i njegovim zaključcima u centralnim informativnim emisijama u udarnim terminima.

Konferenciju je otvorio Dr. Armin Kržalić, v.d. rektor,Sveučilišta/Univerziteta “ITC- Interlogos centar”, a uvodna obraćanja su imali  Mr. Sead Lisak, direktor Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,Dr. Husein Nanić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

U okviru prve sesije, prisutni su imali priliku slušati prezentacije o prirodi, uzrocima i posljedicama korupcije, koje su držali prof. dr. Borislav Petrović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Duško Vejnović sa Političkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i doc. dr. Ilija Musa sa Sveučilišta u Mostaru. U uvodnom dijelu prve sesije profesor Mirsad Abazović je naglasio „da je korupcija pentrirana u gotovo sve oblasti, sa manje ili više intenziteta, ali prepoznatljivo prisutna. Također on je upoznao prisutne da prema percepicji javnog mnijenja, visoko obrazovanje je i visoko korumpirana vlast“.

Tokom druge sesije učesnici su mogli slušati predavanja i diskutovati o strategiji za borbu protiv korupcije. O strategiji borbe protiv korupcije govorili su Mr. Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, zatim doc. dr. Seid Masnica sa Fakulteta humanističkih nauka, Univerziteta „Dežmal Bijedić“ iz Mostara i Zoran Jačev, vođa tima projekta iz Makedonije.

U trećoj sesiji Prof. dr. Lutvo Haznadarević i prof. dr. Nevzet Veladžić su govorili o mehanizmima kontrole. Profesor Haznadarević je predstavljajući visoku školu „Logos centar“ iz Mostara, ujedno upoznao prisutne sa razvijenom unutrašnjom kontrolom ove institucije po pitanju borbe protiv korupcije. Na kraju, učesnici seminara su aktivno učestvovati u diskusiji o samoj rasprostranjenosti korupcije na visokoškolskim ustanovama, o potrebi jačanja integriteta borbe protiv korupcije na ovim institucijama te o najkritičnijim tačkama gdje se ona javlja. Konstatovano je da je korpcija posebno prisutna u oblasti napredovanja profesora, tj. u izboru u zvanja ili viša zvanja, a to se posebno manifestuje u netransparentnim izvještajima o izboru. Korupcija je prisutna i u odnosu student-profesor, posebno kad je u pitanju polaganje ispita. Na kraju profesor Armin Kržalić je prezentirao zaključke do kojih se došlo tokom seminara.