SLIKA 2 WEB 3005

U okviru projekta „Obrazovanje protiv korupcije“ S/U „ITC“ je u Banja Luci organizovao međunarodni skup pod nazivom „Razvoj programa za identifikovanje slabosti u organizaciji i razvoj mjera za smanjenje rizika od korupcije”

U subotu, 30.05.2015. godine u Banja Luci, u hotelu Atina je održan seminar pod nazivom „Razvoj programa za identifikovanje slabosti u organizaciji i razvoj mjera za  smanjenje rizika od korupcije” Seminar je organizovan u okviru projekta “Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizatori seminara bili su Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Evropskim defendologija centrom iz Banja Luke i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Seminaru je prisustvovalo 30 domaćih i međunarodnih učesnika (Slovenije, Srbije i Hrvatske)  iz akademske zajednice i studenta koji su iskazali posebno interesovanje za navedenu temu.

U okviru prve sesije, učesnici su imali priliku da slušaju tri predavanja na temu: Organizacioni programi za suzbijanje korupcije. Na samom početku prve sesije pošlo se od pretpostavke da rad na suzbijanju korupcije u visokoškolskim ustanovama ne može biti ograničen na pojedinca, već se mora proširiti na sredinu u kojoj visokoškolska ustanova djeluje. Tako je istaknuto da sredina može ohrabriti ili obeshrabriti, njegovati ili spriječiti određeni način ponašanja i djelovanja. Zbog toga je naglašeno da visokoškolske ustanove treba da budu arena u kojima će njihovi članovi razvijati antikoruptivne programe za postizanje društvenih ciljeva.  Zbog toga je naglašena važnost organizacione strukture visokoškolske ustanove. Slabosti u organizaciji mogu izazvati štetno ponšanje pojedinaca koji u njoj rade. Zbog toga je neophodno jasno identifikovati slabosti u organizaciji kako bi se poduzele mjere i smanjili rizici od vanjske i unutrašnje korupcije. U okviru prve sesije govorilo se i o odnosu koji postoji između neke organizacije i korupcije, utjecaju koji korupcija ima na visoko obrazovanje, ulozi rukovodećih ljudi i samoj organizaciji u antikoruptivnim programima.

U okviru rada u grupama identifikovani su mogući uzroci korupcije u širem okruženju, te je grupa A- sačinila tabelu slabih tačaka organizacije ranjive na korupciju, dok je gruba B- sačinila mjere za otkalnjanje slabih tačaka unutar organizacije.

Tokom druge sesije razmatrani su praktični primjeri antikoruptivnog djelovanja. U okviru programa antikoruptivnog djelovanja predstavljen je seminar o procjeni, čiji je cilj da identifikuje organizacione slabosti posebno one vezane za korupciju.

SLIKA 1 WEB 3005