grupna slika 8 maj

U Mostaru održan seminar za profesore i osoblje visokoškolskih ustanova o pitanju jačanja integriteta visokoškolskih ustanova

U petak, 08.05.2015. godine u Mostaru u prostorijama Visoke škole „Logos centar“ održan je seminar „Jačanje integriteta visokoškolskih ustanova“. Seminar je organizovan u okviru projekta “Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizator seminara bilo je Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Seminaru je prisustvovalo 40 učesnika iz akademske zajednice (rektori, prorektori, dekani, profesori i direktori visokih škola, predstavnici ministarstva obrazovanja, ministarstva pravde i novinari), koji su bili i ciljna grupa seminara, a koji su iskazali interesovanje za jačanje integriteta visokoškolskih ustanova u borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju.

Seminar je otvorio dr. Armin Kržalić, prorektor, Sveučilišta/Univerziteta “ITC-Interlogos centar”, a uvodna obraćanja su imali prof. dr. Jusuf Kevelj, rektor, Sveučilišta/Univerziteta “ITC-Interlogos centar”, mr. Zoran Matošević, pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku srednjo-bosanskog kantona, mr. Dragan Slipac, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, doc. dr. Lutvo Haznadarević, direktor Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru, i mr. Branko Vukoja, direktor, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pri ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

U okviru prve sesije, govorilo se o definicijama vezanim za korupciju u visokom obrazovanju, koje su držali mr. Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, prof. dr. Mirsad Abazović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i prof. dr. Duško Vejnović sa Političkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tokom prve sesije, profesor Mirsad Abazović je naglasio da je korupcija apsolutno neprihvatljiva i da se ona nalazi s one strane ethosa.

Tokom druge sesije učesnici su mogli slušati predavanja i diskutovati o vrijednostima, pravilima, i principima ponašanja koji su bitni za borbu protiv korupcije. Prije svega govorilio se o programu kodeksa propisnog postupanja, organizacionoj kulturi, vrijednostimna, pravilima i ponašanjima važnim u borbi protiv korupcije i samoj primjeni istih. O ovoj tematskoj cijelini govorili su; dr. Armin Kržalić, prorektor, Sveučilišta/Univerziteta “ITC-Interlogos centar”, mr. Mevludin Džindo, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, i Maid Pajević, profesor na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru. Konstatovano je da je korupcija posebno prisutna u oblasti napredovanja profesora, i u odnosu student – profesor, kao i to da je potrebno dodatno jačanje mehanizama za zaštitu studenata, nastavnog i drugog osoblja univerziteta koji prijavljuju korupciju od strane nadležnih zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa. Kada je u pitanju sama organizaciona struktura, upravni odbori visokoškolskih ustanova, posebno javnih, su identifikovani kao suvišna tijela i kao glavni generatori korupcije u visokom obrazovanju. Shodno identifikovanim problemima i iznešenim mogućim rješenjima identifikovani problema, na kraju seminara profesor Armin Kržalić je prezentirao zaključke i preporuke do kojih se došlo tokom diskusije.

IMG_20150508_110948