Komunikacijsko-informacijski

O studiju

Predloženi studijski program značajno je integrirani čime se nadilazi klasična granska podjela.

U uvjetima razvoja inteligentnih cestovnih prometnica, inteligentnih vozila i adaptivnog upravljanja prometom te mobilnih komunikacija, nastaje sve veća integracija fizičke i virtualne mobilnosti.

Konkurentske prednosti završenih studenata prema predloženim programu su:
- Sustavsko integralno razumjevanje prometa i komunikacija kao kompleksnih socio-tehničkih sustava,
- Sinergjsko promatranje fizičke i virtualne mobilnosti,
- Razumjevanje povezanosti klasičnih grana prometa (cestovnog i drugih) s suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama,
- Stjecanje specifičnih kompetencija iz domena prometnog inženjerstva, održavanja sustava i kontrole kvaliete sustava,
- Uz fokus na tehničko-tehnološka znanja i vještine, polaznici usvajaju aplikativna znanja iz domena ekonomije, organizacije, tehnologijskog marketinga i menadžmenta,
- Odabir izbornih predmeta omogućuje uže profesionalno profiliranje,
- Studij omogućuje daljnje stručno i znanstveno usavršavanje na matičnom fakultetu kao i drugim srodnim fakultetima

Predloženi studijskog program koji bi se obavljali na fakultetu prometa i komunikacija ima niz konkurentskih prednosti u odnosu na usporedive studijske programe koji se trenutno izvode na području države i šire. Sustavska integracija granskih disciplina (cestovni promet, telekomunikacije, inteligentni transportni sustavi i dr.) omogućuje edukaciju stručnjaka novog profila koji mogu uspješno rješavati kompleksne probleme prometa i komunikacija.

Razvoj transeuropskih prometnih i komunikacijskih mreža zahtjeva domaće domaće stručne i znanstvene resurse koji mogu uspješno djelovati u planiranju, izgradnji i održavanju takvih sustava. Pored toga, svako poduzeće ili državna služba mora imati stručnjake koji mogu planirati, razvijati i održavati sustave nužne za elektroničko poslovanje i obavljanje drugih gospodarskih i negospodarskih aktivnosti.

Trajanje studija

Preddiplomski studij Prometa i komunikacija, smjer Komunikacijsko-informacijski, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje) 
· Prvostupnik (Bachelor) inženjer komunikacijsko-informacijskog prometa.

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddiplomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu prometa i komunikacija studijski program: Komunikacijsko-informacijski na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.