Cestovni promet

O studiju

Ideju o uvođenju studijskog smjera cestovnog, treba gledati isključivo kao težnju osnivača da se učini kvalitetno novi iskorak u razvoju u pravcu što boljeg i potpunijeg zadovoljavanja potreba društvene zajednice za odgovarajućim profilom kadrova koje se već sada sve jasnije uočavaju i nameću u BiH.

Znanstvena i tehnološka istraživanja u području tehnologije prometa sa znanstvenim i aplikativnim doprinosom, moraju uključivati integrirani sustavni pristup i formaliziran opis istraživanog sustava dobiven korištenjem sustavnih metodologija. Posebno važno je identificiranje interesnih skupina koje prema pokazateljima kvalitete definiranim i diferenciranim na razini pojedine interesne skupine determiniraju kvalitetu prometnog sustava i generiranih usluga na transportnom tržištu.

U cilju postizanja poslovne izvrsnosti u području tehnologije prometa studij cestovnog prometa obuhvaća istraživanje, razvoj, prijenos znanja i obrazovanje znanstvenoga i inženjerskoga kadra tog profila.

U današnjem umreženom društvu raste potreba za kvalitetnim stručnjacima koji su osposobljeni za inženjerski rad u području cestovnog prometa.

Gravitacijsko područje iz kojeg se očekuju polaznici studija, nadilazi područje kantona Središnja Bosna, a strukture zaposlenih i potrebnih kadrova u predmetnoj domeni ukazuju na deficitarnost kadra sa potrebnim znanjima u području cestovnog prometa

Pokretanje preddiplomskog studija cestovnog prometa je odgovor na rastuće zahtjeve za stručnjacima koji mogu riješavati srednje složene probleme projektiranja, izgradnje i održavanja prometnih sustava u konkretnom okruženju. Predloženi studijski program profilira polaznike tako da mogu biti uključeni u poslovno okruženje ili pak nastaviti magistarski studij.

Sveučilišni preddiplomski studij daje stručnjake koji se mogu izravno angažirati privatnom, javnom ili državnom sektoru. Pored poduzeća iz područja cestovnog prometa gtovo svaka organizacija treba imati stručnjake koji mogu rješavati naznačene probleme iz domena.

Trajanje studija

Preddiplomski studij Prometa i komunikacija, smjer Cestovni promet, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje)
· Prvostupnik (bachelor) inženjer cestovnog prometa

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddiplomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu prometa i komunikacija studijski program: Cestovni promet na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” ” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.