Promet i komunikacije

Studijski programi

1. Cestovni promet
2. Komunikacijsko informacijski

O studiju

Fakulteta prometa i komunikacija kao sastavnice Sveučilišta/Univerziteta “Interlogos” u Kiseljaku stvara preduvjete za izvođenje studijskog programa Cestovni promet i programa Komunikacijske tehnologije na preddiplomskoj, magistarskoj (diplomskoj) i doktorskoj razini.

Potrebe za stručnjacima i znanstvenicima u području prometa i komunikacija bitno nadmašuju ponudu kadrova koji mogu uspješno rješavati rastuće probleme prometovanje, prijevoza i komuniciranja. U uvjetima razvoja inteligentnih prometnih i transportnih sustava sve je veće prožimanje između fizičkih i informacijskih tokova tako da je studijski program u značajnom djelu integriran.

U današnjem globaliziranom informacijskom društvu, odnosno društvu znanja, neophodno je kreirati, planirati, projektirati, graditi i održavati mreže i konekcijske tehnologije kao podlogu svih gospodarskih i društvenih aktivnosti.

Povezujući znanstvena istraživanja i praktična znanja Fakultet treba biti ključna institucija za edukaciju kvalitetnih stručnjaka i znanstvenika koji mogu uspješno djelovati u razvoju prometnog i komunikacijskog sustava.

Inženjeri, magistri i doktori znanosti iz polja tehnologije prometa i komunikacijskih tehnologija trebaju biti uključeni u rješavanje kompleksnih problema prometa i transporta sukladno stečenim znanjima i vještinama.

Za razliku od visokih (stručnih) učilišta, Sveučilište/Univerzitet “Interlogos” u Kiseljaku podrazumjeva povezivanje znanstveno¬istraživačkog rada uz integraciju znanja iz više znanstvenih područja i polja.

Dinamični proces tranzicije sveučilišta potaknut Bolonjskom deklaracijom, Lisabonskom agendom i trend razvoja jedinstvenog Europskog prostora visokog obrazovanja stvorio je novi ambijent pogodan za privatne inicijative usmjerene na razvoj kvalitetnih inovativnih studija. Takvi studijski programi trebaju biti konkurentni i komplementarni studijskim programima koje izvode državna sveučilišta i fakulteti.

Razvoj prometnog i komunikacijskog sustava kao mrežne infrastrukture bitno utječe na ukupnu razinu gospodarskih i društvenih aktivnosti. Povijest pokazuje da je izlazak iz ekonomske krize često bio vezan za intenziviranje izgradnje prometne infrastrukture.

Uz cestovnu i željezničku infrastrukturu, ključnu ulogu u razvoju informacijskog društva i društva znanja imaju informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Konvergencija klasičnih grana (vidova) prometa i informacijsko-komunikacijskih tehnologija zahtjeva integrativni pristup koncipiranju studijskog programa sveučilišne razine. Koncepcija predloženog studijskog programa postavljena je tako da osposobi studente za razumjevanje prometnog i komunikacijskog sustava usvajanjem sustavskog pristupa i metoda.

Uz klasično tehničko utemeljenje studija uključeni su interdisciplinarni sadržaji te izborni sadržaji iz drugih znanstvenih oblasti.