slika 2 9 maj za web

Održan seminar za studenete o jačanju integriteta visokoškolskih ustanova

U subotu, 09.05.2015. godine u Mostaru u prostorijama Visoke škole „Logos centar“ održan je seminar „Jačanje integriteta visokoškolskih ustanova“,koji je organizovan u okviru projekta “Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizatori seminara bili su Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Seminaru je prisustvovalo 33 učesnika, od kojih su većina bili studenti, koji su bili i ciljna grupa seminara.

Seminar je otvorio dr. Armin Kržalić, prorektor, Sveučilišta/Univerziteta “ITC-Interlogos centar”. U okviru prve sesije, govorilo se o prirodi, uzrocima i posljedicama vezanim za korupciju u visokom obrazovanju. Kroz predavanje „Najčešći oblici korupcije u visokom obrazovanju“ prof. dr. Husnija Hasanbegović, profesor na Univerzitetu u Tuzli/ Edukacijsko-rehabilitacijiskom fakultetu, identifikovao je tri glavna pojavna oblika korupcije na visokoškolskim ustanovama. Prvi oblik je INSTITUCIONALNI koji je obilježen sa nizom faktora kao što su: Kadrovska struktura – shvatanje univerziteta kao firmi u koje neke ljude treba zaposliti; i Politički  i familijarni uticaji (uspostavljanje kontrole), Rezultanta: povećanje interesa za diplome a pomanjkanje interesa za znanje. Kooperanti korupcije su: profesori i studenti a ista se  manifestira kroz dezinformacije. Drugi oblik je ZNANSTVENI/NAUČNI oblik korupcije. Ovaj oblik korupcije je zastupljen u svim nivoima od mentorstva, profesora, docent, magisterija/doktorata… Najčešći manifestacija ovakvog koruptivnog djelovanja dešava se po principu tebi a ti meni. Rezultat: negativna selekcija kadrova. Rješenje: nezavsne komisije. KORISTOLJUBLJE je treći segment koji dovodi do korupcije u visokom obrazovanju ili oblik koruptivnog djelovanja. On se manifestuje od prijema na fakultete, preko prodavanja ispita do prodaje literature. Rješenje: zakonska regulativa.

Doc. dr. Sanela Latić, šefodsjeka za saradnju sa domaćim i međunarodnim pravosudnim organima i uporedno pravopri Ministarstvu pravde BiH, govorila je o ključnim aktivnostima javnog sektora u prevenciji i borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. U svom izlaganju dr. Latić naglasila važnostpodizanja javne svijesti i promoviranje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije.

U okviru druge sesije učesnici su mogli slušati predavanja i diskutovati o kriterijima za akreditaciju kao antikoruptivnim mehanizmima. O ovoj temi govorili su; mr. Alim Abazović, koordinator za osiguranje kvalitete obrazovanja na Fakultetu humanističkih znanosti naUniverzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doc. dr. Seid Masnica, profesor naUniverzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, i prof. dr. Nevzet Veladžić, dekan Pravnog fakulteta u Bihaću. Konstatovano je  da za uspješnu borbu protiv korupcije u obrazovanju, pored akreditacije, treba koristiti i druge mehanizme zaštite od koruptivnih ponašanja, ali isto tako i snažnije razvijati “antikoruptivnu kulturu” u kojoj bi aktivnu ulogu imali kako akademsko tako i administrativno osoblje.

Na kraju seminara, mr. Džemal Cinac, istraživač na projektu, je prezentirao zaključke i preporuke do kojih se došlo tokom seminara.

slika 9 maj za web mediji o dogadjaju Dnevni list