Diplomacija

O studiju

Diplomacija je doživjela svoju metodološku transformaciju paralelno s promjenama u međunarodnoj politici koja je intenzivirana trendom globalizacije, pa se stoga može kazati da se radi o novom diplomatskom periodu. U tom kontekstu, je i međunarodna suradnja i formiranje globalnih oblika politike nužna, s obzirom na sve političko-sigurnosne i ostale izazove koju opterećuju međunarodnu zbilju. Tako da će se studentima kroz izvedbu nastavnog procesa, elaborirati svi relevantni aspekti diplomacije, zaključno sa javnom diplomacijom.

Polazeći od navedenog, znanstveni ciljevi studijskg programa su, da se na interdisciplinarnoj osnovi studenti upoznaju i uvedu u sferu znanstveno-praktičnog i stručnog sagledavanja i izučavanja relevantnih pitanja suvremenih odnosa u diplomaciji, što će doprinijeti cjelovitom mulitidisciplinarnom osposobljavanju visokoobrazovnih kadrova za rad u institucijama društva.

Otuda potreba i cilj da se provedbom nastavnog procesa, znanstveni aktivitet fokusira i na razumijevanje prirode i granice modernih političkih zajednica i njihov utjecaj na međunarodne odnose i diplomaciju.

U tom smislu, će se poseban značaj dati, da u suvremenim uvjetima nije moguće objasniti modernu demokratsku državu kroz razmatranje njene uloge u međunarodnim i globalnim okvirima bez kvalitetne znanja o društveno-političkim prilika u zemlji, kao i odnosa u međunarodnoj zajednici, primjene okvira diplomatske ideologije i subjekata međunarodnih odnosa i međunarodnog prava, te stjecanje diplomatskih vještina.

Trajanje studija

Preddiplomski studij traje osam semestra ili četiri godine, a studenti studij okončavaju izradom završnog rada.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddipiomskog studija koji traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje) 
· Bachelor diplomacije

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddipiomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu za međunarodne odnose i diplomaciju, studijski program: Diplomacija na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.