Sigurnosne studije

O studiju

Nastavni plan i program implicira strogo znanstvene zahtjeve i kriterije, s obzirom na njegovu relevanciju za agencije i ostale subjekte koji su u funkciji zaštite i sigurnosti društava, i koji svoju organizacionu strukturu trebaju prilagođavati i stalno je propitivati kroz konkretne aktivnosti. Na taj način po nasuvremenijim standardima i znanstveno-iskustvenim saznanjem u praksi moći će djelotvorno provoditi politiku i strategiju iz oblasti sigurnosti i pratiti svjetske trendove kretanja u sigurnosnim studijama.

Znastveni ciljevi preddiplomskog studija „Sigurnosne studije“ su da se kandidati upoznaju sa novim teorijskim i iskustvenim dostignućima, uz dostignuća i u području drugih nauka i disciplina, na koje se Nastavni plan i program naslanja i ostvaruje teorijsku i metodološku korenspodenciju, te daje relevantan obol u razumijevanju etiologije, kategorija i problema koje zahvaćaju i ispunjavaju znanstven okvir naznačenog studija.

Naziv dodiplomskog studija, predstavlja okvir koji polaznicima osigurava znanstvene premise sa egzaktnim objašnjenjem fenomena sigurnosnih izazova, odnosno, spoj znanstveno-edukativnog sa naučnoistraživačkim aspektima.

Realizacijom znanstvenih ciljeva, ostvaruju se i relevantni društveni ciljevi, koji treba da daju važan obol u daljnjoj nadgradnji polaznika koji pohađaju preddiplomski studij. Dakle, ovaj studij predstavlja važan iskorak i znanstveno-iskustveni putokaz, u eliminiranju praznina u razvoju i obrazovanju visokospecijaliziranih kadrova, za znanstvena istraživanja iz oblasti sigurnosti i obavljanju nasloženijih poslova u institucijama društva.

Istraživanje funkcionalnosti, operativnosti i efikasnosti sustava sigurnosti i ostalih organa i službi sigurnosti, uveliko zavise od obrazovne funkcije. Prema tome, politika obrazovanja iz oblasti sigurnosnih studija je veoma važan društveni proces u kome mladi članovi društvene zajednice stiču znanja za buduće djelatnosti.

Dakle, nastavni planovi i programi u cjelini imaju zadatak da njihovi sadržaji postanu fundamentom osnovnih kreativnih i inovativnih promišljanja, koje je potrebno stalno dopunjavati i aktuelizirati, s obzirom na sve veću dinamiku, društvenih, privrednih, tehnoloških i znanstvenih procesa. Tu je i poseban zahtjev da obrazovanje na ovom studijskom programu svojom izradom postane atraktivan transfer znanja, što je posebno značajno za sve institucije, suglasno zahtjevima novih društvenih odnosa.

Polazeći od toga, da „sigurnosne studije“ oslikavaju suvremenu sigurnosnu zbilju, a time i dostignutu razinu rada zaštitnih mehanizama, cijenimo da je potreba za obrazovanjem profesionalnih kadrova u ovim tranzicijskim vremenima, imperativni zadatak Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije. Samo na temelju znanstvene i stručne procjene potreba, kao i stanje i shvatanje značaja unutarnje sigurnosti, može se jedino definirati adekvatna politika obrazovanja.

Trajanje studija

Preddiplomski studij traje osam semestra ili četiri godine, a studenti studij okončavaju izradom  završnog rada.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje) 
· Bachelor diplomirani menadžer sigurnosti

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddiplomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije, studijski program: Sigurnosne studije na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC- INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.