Menadžment i organizacija

O studiju

Menadžment i organizacija ima temeljnu zadaću educirati i osposobiti stručnjake za obavljanje vrlo složenih menadžerskih i organizacijskih poslova u javnom i privatnom sektoru. Studij je profiliran tako da završeni studenti ovladaju metodološkim pristupom, znanjima i vještinama potrebnim za planiranje i vođenje složenih poslovnih sustava uz primjenu najnovijih znanja i tehnologija.

Budući da se u Bosni i Hercegovini očekuje porast broja tvrtki te postupno pridruživanje Europskoj Uniji, neophodno je osigurati odgovarajuću kadrovsku podršku za konkurentno djelovanje u Europskom gospodarskom prostoru.

Kroz produbljeno poznavanje organizacijskih procesa, pravila ponašanja unutar sustava i formalnih odnosa (hijerarhija, odgovornosti, uloge, zadaci) stručnjaci menadžmenta analiziraju postojeće stanje i predlažu promjene u organizaciji i upravljanju uvažavajući stanje u okruženju.

Budući da studijski program omogućuje stjecanje znanja iz operacijskih istraživanja, statističkih metoda, rudarenja podataka te kompleksnog vrednovanja sustava oni se mogu angažirati u većim poslovnim sustavima, automatiziranim tvornicama, policiji i samostalnim agencijama za poslovni konzalting.

Povezujući znanja iz područja organizacije i menadžmenta te umijeća korištenja napredne informacijske podrške odlučivanju, magistri dobivaju kompetencije za samostalno projektiranje i vođenje kompleksnih organizacijskih sustava.

Trajanje studija

Preddiplomski studij Informatike i organizacije, smjer Menadžment i organizacija traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddipiomskog studija polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje)
· Prvostupnik (bachelor) menadžmenta

Usmjerenja:
· Opći menadžment
· Operacijski menadžment
· Upravljanje kvalitetom

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddipiomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu informatike i organizacije, studijski program: Menadžment i organizacija, na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.