Socijalni rad

O studiju

Studijski program – Socijalni rad podrazumijeva potrebu da se studenti upoznaju i ovladaju veoma složenim, specifičnim, kompleksnim, interdisciplinarnim sadržajima, koji su programski kreirani, odnosno dijalektički umreženi i uvjetovani sa njegovom humanizacijom. Naime humanizacija obrazovanja podrazumijeva veze čovjeka i prirode, međuljudske interakcije, tradicije i inovacije, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, što ovaj program u potpunosti ispunjava, a što s druge strane predstavlja i relevantan aspekt socijalizacije osobe, shvaćen kao proces prilagođavanja i zahtjevima društvene okoline. Znači usvajanje načina ponašanja, pravila i vrijednosti koji se ostvaruju upravo preko socijalnih odnosa.

Studijski programi u trajanju od četiri godine su fokusirani na stjecanje općih, kao i specijaliziranih znanja iz navedenih područja čime se ostvaruju i važni društveni ciljevi. Okončanjem preddiplomskih studija stječu se adekvatne kompetencije osobito na poznavanju, razumijevanju i procjenjivanju svih ravojnih karakteristika u ponašanju, poznavanju delikata, delinkvenata, žrtava delikventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, osobito reakcije društva u preventivnom smislu, socijalnog nasilja, potreba pojedinca i socijalne zajednice, itd.

Trajanje studija

Preddiplomski studij Socijalnog rad traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje) 
· Bachelor socijalnog rada

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddiplomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu humanističkih znanosti studijski program: Socijalni rad na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.