Socijalna pedagogija

O studiju

Struktura studijskog programa Socijalna pedagogija, ima za cilj dobijanja širokih znanja iz različitih područja znanosti, koja studente opredjeljuje za budući rad sa pojedincima, grupama i zajednicama u riziku, odnosno proučavanjem promjena na području fenomena poremećaja svih uzrasta, ali i preduzimanje proaktivne preventivne strategije.

Navedeni program implicira potrebu da se na interdisciplinarnoj osnovi studenti upoznaju i osposobe, te uvedu u sferu znanstveno-praktičnog i stručnog sagledavanja i izučavanja fenomenoloških problema iz područja Socijalne pedagogije. U tom smislu, je neophodno i upoznavanje sa dostignućima i u području drugih znanstvenih disciplina na koje se socijalna pedagogija naslanja, a što je predviđeno nastavnim sadržajima.

Naznačena metodologija izvedbe nastavnog procesa, će Socijalnu pedagogiju od reaktivne discipline, učiniti istu proaktivnom znanošću i praksom, s ciljem poticanja i kreiranja provodive strategije, koja će stvoriti preduvijete da pojedinci i društvo u cjelini funkcioniraju na principima zadovoljenja potreba i zaštite sveukupnih prava.

Studijski program – Socijalna pedagogija, pruža potrebno obrazovanje, koje je već na europskom prostoru afirmirala stručnjake za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, đačkim i dječijim domovima, centrima za socijalni rad, centrima za odgoj djece i mladeži, centrima za mentalno zdravlje, odgojnim ustanovama, kaznenim zavodima, sudovima, zatvorima, policijskim agencijama, psihijatrijskim klinikama, istraživačkim centrima, privatnom sektoru, i drugim organima, odnosno institucijama državne uprave kao i nevladinim organizacijama, odnosno u civilnom sektoru, te u djelatnosti lokalnih zajednica.

Trajanje studija

Preddiplomski studij Socijalne pedagogije traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje) 
· Bachelor socijalne pedagogije

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddiplomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu humanističkih znanosti studijski program: Socijalna pedagogija na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.