Poslovna psihologija

Prof.dr. Jasna Bajraktarević – biografija

Prof.dr. Fuad Bajraktarević – biografija

O studiju

Razlozi za pokretanje studija Poslovne psihologije proizlaze iz velikog interesa i potreba suvremenog društva za psiholozima, tako da danas skoro da i nema društvene djelatnosti ili sistema (npr.obrazovanje, zdravstvo, privreda i dr.) gdje psihologija nije direktno ili indirektno uključena. Psiholozi se kao stručnjaci zapošljavaju u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te andragoškim centrima. Mnogi rade kao profesori psihologije u srednjim i višim školama. U visokoškolskim i znanstvenim institucijama zaposleni su na području edukacije odgajatelja, učitelja i nastavnika, socijalnih radnika, liječnika, kineziologa, kriminologa, politologa. Određeni broj psihologa bavi se i znanstveno-istraživačkim radom. Također, u suvremenom društvu psiholozi su angažirani i u savjetovalištima za mentalno zdravlje, ovisnost i penologiju, zatim u savjetovalištima za djecu i mlade, te u bračnim savjetovalištima. Psiholozi rade i u ustanovama poput psihijatrijskih i neuroloških klinika, klinika za ovisnike, klinika za djecu, starce, mentalno retardirane itd.

Dio psihologa se zapošljava i u ustanovama za profesionalnu orijentaciju i selekciju, zatim u zavodima za zapošljavanje, u zaštiti na radu, proizvodnim radnim organizacijama te različitim korporacijama u sektorima za upravljanje ljudskim potencijalima i sl. U posljednje vrijeme mnogi su psiholozi zaposleni u bankama, sudstvu, policiji, vojsci i sredstvima javnog informiranja.

Osim navedenog, psiholozi se zapošljavaju u znanstveno-istraživačkim institucijama te službama različitih ministarstava (privreda, pravosuđe, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, promet). Znatan broj psihologa, nakon usvajanja zakona o psihološkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini, odlučivat će se za privatnu praksu (psihoterapeutska djelatnost i angažman u privatnim savjetovalištima).

U cijeloj Evropi su studiji psihologije slično koncipirani, te obično traju pet akademskih godina. Kroz različite oblike poslijediplomskih studija i cjeloživotnog obrazovanja postoji mogućnost i za permanentno usavršavanje i usmjeravanje u posebna psihologijska područja nakon diplomiranja. Naime, nakon završetka diplomskog studija otvorena je mogućnost za kontinuirano poslijediplomsko znanstveno usavršavanje radi stjecanja doktorata znanosti iz psihologije.

Dodiplomski i diplomski studijski program psihologije Fakulteta humanističkih znanosti osmišljen je u skladu s postavljenim zahtjevima i okvirima Zajednice evropskih društava psihologa. EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa). EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) je izradila okvir obrazovanja psihologa koji će biti osnovica za evropsku diplomu psihologa.

Trajanje studija

I. Preddiplomski studij Humanističkih znanosti, studijski program Poslovna psihologija, traje 3 (tri) akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

II. Preddiplomski studij Humanističkih znanosti, studijski program Poslovna psihologija, traje 4 (četiri) akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan preddiplomskog studija (6 semestara), trogodišnji studij

Nastavni plan preddiplomskog studija (8 semestara), četverogodišnji studij 

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, 3 (tri) akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova i akademsku titulu (stručno zvanje) 

· Bachelor humanističkih znanosti smjer poslovne psihologija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, 4 (četiri) akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova i akademsku titulu (stručno zvanje) 

· Bachelor humanističkih znanosti smjer poslovne psihologija

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultet humanističkih znanosti, studijski program: Poslovna psihologija na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.