Humanističke znanosti

Studijski programi

1. Socijalni rad
2. Socijalna pedagogija
3. Poslovna psihologija
4. Opća psihologija

O studiju

Prof.dr. Jasna Bajraktarević – biografija

Prof.dr. Fuad Bajraktarević – biografija

Osnivanjem Fakulteta humanističkih znanosti sa naznačenim odsjecima (Socijalna pedagogija i Socijalni rad) ima za cilj univerzitetsku/sveučilišnu edukaciju stručnjaka, odnosno odgovarajućih profila kadrova koji će dati potreban obol u radu niza institucija u kojima oni imaju široke mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više u privatnom sektoru, kao i rad s pojedincima, grupama i zajednicama u riziku, ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije.

S druge strane, otvaranjem Fakulteta, stvaraju se i znanstveno-istraživačke pretpostavke, koje će poslužiti kao osnov i podloga svim nastavno-praktičnim aktivnostima, čije će ishodište biti implementacije suvremenih standarda iz oblasti sveučilišnog/univerzitetskog obrazovanja.

Struktura studijskog programa Socijalna pedagogija, ima za cilj dobijanja širokih znanja iz različitih područja znanosti, koja studente opredjeljuje za budući rad sa pojedincima, grupama i zajednicama u riziku, odnosno proučavanjem promjena na području fenomena poremećaja svih uzrasta, ali i poduzimanje proaktivne preventivne strategije. Navedeni program implicira potrebu da se na interdisciplinarnoj osnovi studenti upoznaju i osposobe, te uvedu u sferu znanstveno-praktičnog i stručnog sagledavanja i izučavanja fenomenoloških problema iz područja Socijalne pedagogije. U tom smislu, je neophodno i upoznavanje sa dostignućima i u području drugih znanstvenih disciplina na koje se socijalna pedagogija naslanja, a što je predviđeno nastavnim sadržajima.

Naznačena metodologija izvedbe nastavnog procesa, će Socijalnu pedagogiju od reaktivne discipline, učiniti istu proaktivnom znanošću i praksom, s ciljem poticanja i kreiranja provodive strategije, koja će stvoriti preduslove da pojedinci i društvo u cjelini funkcioniraju na principima zadovoljenja potreba i zaštite sveukupnih prava.

U uvjetima sve složenijih društvenih prilika, protkani ekonomskim, socijalnim i drugim poteškoćama, otvara važna pitanja koja se odnose na područje humanističkih znanosti i njene uloge u okviru akademskog obrazovanja stručnjaka, za znanstveno-istraživački i praktični rad, s posebnim akcentom na prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje, itd., svih zapreka i rizika koje sa sobom nosi razvoj društva.

U tom smislu, razlozi za osnivanjem Fakulteta sa odsjecima: Socijalna pedagogija i Socijalni rad, determiniranje razvojem društva i njegovim potrebama, te razvojem drugih društvenih i privrednih znanosti, praćeni novim oblicima devijantnih ponašanja.

To je otvorilo nove mogućnosti i potrebe, odnosno izgradnje pravnog i socijalnog mehanizma s jedne i potrebe za znanstvenim, etiološkim, fenomenološkim, pravnim, socijalnim, pedagoškim, sigurnosnim, preventivnim, penološkim i dr. aspektima u pristupu suvremenim problemima na području socijalne sigurnosti i socijalne pedagogije, s druge strane.

U društvenom smislu, to je zahtjevalo pored stručnog i podizanje na razinu znanstvenog tj. teorijskog razumijevanja studijskih programa koji su koncipirani saglasno europskim standardima i praksom. U tom kontekstu je potrebno i poznavanje znanstvene metodologije studijskih programa koji su predloženi, odnosno njegove akademske relevancije u savremenim prilikama.

Stoga se i ukazala potreba u zasnivanju jednog interdisciplinarnog i multidisciplinamog pristupa što je u skladu sa demokratizacijom društvenih odnosa, kao i zahtjevima i potrebama društva.